Regulamin hotelu

Dyrekcja hotelu Lord*** będzie Państwo bardzo wdzięczna za współpracę w przestrzeganiu tego regulaminu


1. Pokój w hotelu wynajmowany jest na doby (doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14.00, a kończy się o godzinie 12.00 dnia następnego).

2. Gość przebywający w hotelu zobowiązany jest do obowiązku meldunkowego.

3. Jeśli gość nie określił czasu pobytu najmując pokój, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.

4. Gość  przebywający w hotelu wraz z psem czy kotem, ma obowiązek poinformowania o tym  fakcie recepcjonistę w momencie zameldowania.

5. Rezerwacja w hotelu LORD zachowuje ważność do godziny 18.00 planowanego dnia przyjazdu ( chyba że zostanie recepcjonista wcześniej poinformowany o zmianie).

6. Życzenie przedłużenia, pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość hotelowy powinien zgłosić w recepcji do godziny 10.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.

7. Hotel uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.

8. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju innym osobom.

9. Osoby odwiedzające, nie zameldowane w hotelu mogą przebywać w pokoju hotelowym od godz.7.00 do godz.22.00, po uprzednim powiadomieniu recepcji.

10. Hotel może odmówić przyjęcia gościa, który mieszkając wcześniej rażąco naruszył regulamin hotelowy wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub gości albo szkodę gościom, pracownikom hotelu lub innym osobą przebywającym w hotelu.

11. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem.

12.Hotel ma obowiązek zapewnić :

11. Gość powinien zawiadomić recepcję hotelową o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

12. Należność za hotel pobierana jest z góry lub z dołu za cały czas pobytu. Wszelkie należności hotelowe pobiera wyłącznie kasa recepcji, która zobowiązana jest do wystawienia rachunku.

13. W hotelu obowiązuje zachowanie ciszy od godz.22.00 do godz 6.00 dnia następnego.

14. Zachowanie gości i osób korzystających z usług hotelu  nie powinno zakłócić spokoju pobytu innym gościom. Hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która naruszyła tą zasadę.

15. Każdorazowo opuszczając pokój gość powinien sprawdzić  zamknięcie drzwi i pozostawić  klucz w recepcji.

16. Gość hotelowy  ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu powstałe z jego winy lub winy odwiedzających go osób.

17. Ze względu na bezpieczeństwo  przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach hotelowych grzałek, i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.

18. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy, przedmioty, papiery wartościowe, pieniądze, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane na przechowanie do depozytu w recepcji.

19. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w pokoju hotelowym będą odesłane na koszt gościa na adres przez gościa wskazany . W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji hotel przechowa pozostawione przedmioty przez 3 miesiące.